کارکنان | مدیریت

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

48227205-d789-4007-a828-ef4cd3b11806.jpgتاریخ برگزاری امتحانات لغو شده دانشکده سما1395/10/2514:02مسئول دفتر و روابط عمومی
9d97e904-040a-4d46-963e-269dd3064d27.jpgبرگزاری امتحانات دانشکده سما 1395/10/2210:11مسئول دفتر و روابط عمومی
fee69aa1-c9f0-4df8-bed1-f88df28fd866.jpgدر خصوص امتحان های لغو شده دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده سما1395/10/2209:58مسئول دفتر و روابط عمومی
caffbe96-3b24-43cd-8f15-c92ca8817d11.jpgپذیرش بدون آزمون1395/09/1310:48مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد کل اطلاعیه ها: 4

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved