کارکنان | مدیریت

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

          سمت

معاون دانشگاه

و رئیس مرکز آموزشی  وفرهنگی    سما


            نام و نام خانوادگی
دکتر ابوالقاسم امیر احمدی
           رشته تحصیلی
زبان و ادبیات فارسی
           آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
           پست الکترونیک
amirahmadi@iaus.ac.irسوابق تحصیلی:


مقطع کارشناسي: زبان و ادبيات فارسي- 1369- دانشگاه فردوسي مشهد
مقطع کارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي- 1372- دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مرکزي
مقطع دکتري:  زبان و ادبيات فارسي- 1382- واحد علوم و تحقيقات تهران
عنوان پايان­ نامه ي كارشناسي ارشد: شرح و گزارش اصطلاحات حکمي، اخلاقي و فلسفي ديوان ناصرخسرو
عنوان پايان­ نامه ي دكتري: تطبيق مضامين عمده و مشترک خاقاني و نظاميزمينه ­هاي مورد علاقه ي تحقيقاتي و کاري:

متون نثر فارسي/ زبان شناسي و دستور زبان


سوابق آموزشي:

-     تدريس دروس مقطع کارشناسي رشته زبان وادبيات فارسي از سال 76
-     تدريس دروس مقطع کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي از سال 82 تا کنون
-     تدريس دروس مقطع دکتراي تخصصي رشته زبان و ادبيات فارسي از سال 87 تا کنون


سوابق اجرايي:

-    معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار  از سال 1385 لغايت 1391
-    مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار از سال 89 تا کنون
-    برگزاري ششمين دوره ي مسابقات رباتيک دانشجويي کشور در سال 87  در واحد سبزوار (به عنوان نايب رييس مسابقات)
-    دبير علمي و اجرايي  همايش ملي نکو داشت واعظ کاشفي سبزواري در سال 86
-    دبير تشکل اسلامي - سياسي جمعيت اسلامي دانشگاهيان سبزوار از سال 89 تا کنون
-    دبيرعلمي همايش ملي ربع قرن تلاش و بالندگي دانشگاه ازاد اسلامي در آينه ي شعر و ادب
-    دبير علمي و اجرايي همايش منطقه اي پژوهش و زن ايراني
-    برگزاري دوره ي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي ويژه ي اعضاي هيات علمي واحد سبزوار
-    عضو کميته ي کرسي هاي نظريه پردازي منطقه ي 9 دانشگاه آزاد اسلامي(88 تا91)
-    برگزاري کارگاه مقاله نويسي علمي به زبان فارسي براي اعضاي هيات علمي 
-    برگزاري کارگاه آيين نگارش و مکاتبات اداري در واحد


نشانها و جوايز علمي:

-     پژوهشگر برتر منطقه ي 9 دانشگاه آزاد اسلامي در گروه علوم انساني در سال 88 و دريافت لوح تقدير
-     پژوهشگر برتر واحد سبزوار در سال 89  در گروه علوم انساني و دريافت لوح تقدير
-     دريافت تقديرنامه از سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق کشور
-     دريافت تفديرنامه از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ازاد اسلامي به مناسبت برگزاري ششمين دوره مسابقات موش هاي هوشمند


طرح­هاي پژوهشي:

-     بررسي و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
-     طب سنتي و باورهاي پزشکي درنظم فارسي ازسده ي چهارم تا اواخرسده ي هفتم هجري قمري" برپايه ي آثار فردوسي، انوري، خاقاني، نظامي، سعدي ومولوي "
-     تکنيک هاي خلاقيت و روش هاي حل مساله در مثنوي


راهنمايي و مشاوره ي پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلات تکميلي:

-     راهنمايي بيش از 60 پايان نامه ي دوره ي کارشناسي ارشد رشته ي زبان و ادبيات فارسي
-     راهنمايي 6 رساله ي دکتراي تخصصي رشته ي زبان و ادبيات فارسي

ليست مقالات چاپ شده:

مقالات چاپ شده در کنفرانسها و سمینارهای خارج وداخل کشور
-      صور خيال در شعر ملانفس(همايش علمي بين المللي ملانفس و شعر مشرق زمين- ترکمنستان 1387)
-      نقش ملانفس در اعتلاي فرهنگ ترکمن(همايش علمي بين المللي ملانفس و اوضاع ترکمن در قرن 19- ترکمستان 1389)
-      زبان فارسي، پيوند ميان ايران و هند( هندوستان- 1392)

-      ارتباط زباني، تعامل ميان ايرانيان، هنديان و ترکان(هندوستان- 1394)
-      خلاقيت مولوي در حل مسائل(همايش ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين-1391)
-      ناصر خسروي ديگر بر اساس نظريه ي روانکاوي ژاک لاکان (هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي- تهران –1391)
-      حق مداري ، نمادي از هويت ديني در بوستان سعدي (همايش ملي هويت ديني در تمدن اسلام و ايران - دانشگاه ازاد اسلامي واحد رشت- 1391)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي
-    انوري در عرصه ي طب( فصلنامه ي علمي- پژوهشي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد)
-    « بيماري‌هاي چشم در اشعار شاعران قرون ششم وهفتم هجري قمري » فصلنامه علمي –پژوهشي طب و تزکيه (دانشگاه علوم پزشکي تهران)
-    "گياهان دارويي و توصيه هاي درماني در مثنوي" فصلنامه علمي –پژوهشي طب و تزکيه ( دانشگاه علوم پزشکي تهران)
-    " بيماري ها ، باورهاي طبي و گياهان دارويي در آثار سعدي" ، فصلنامه ي پژوهش ادبي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
-    "طب سنتي و شيوه هاي درماني در پنج گنج نظامي" ، فصلنامه ي پژوهش ادبي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
-    " زهدورزي و دنياگريزي،تئوري اخلاق و حکمت در انديشه ي ناصرخسرو" فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي- دانشگاه ازاد اسامي واحد بوشهر- شماره20- تابستان 93

-   بازتاب مشروطه و مشروطه خواهي در شعر اديب الممالک فراهاني و ملک الشعراي بهارو نسيم شمال (نشريه ي علمي- پژوهشي تاريخ نامه- دانشگاه تبريز)

و ...

ISI Publication     

-  The status of “Pirs and Sheikhs”in Jaami’s poetry"    

-  “The same methods of repeat in Shams's  lyrics and Hafez's lyrics”Emergencias -ISSN: 1137-6821-MADRID, SPAIN,     28020     


کتاب هاي چاپ شده:

-         در اقليم ادب پارسي
-         بر سمند خيال
صفحه شخصی ابوالقاسم امیر احمدی

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved