کارکنان | مدیریت

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

          سمت
مسئول دفتر و روابط عمومی
            نام و نام خانوادگی
موسی الرضا لطف آبادی
           رشته تحصیلی
زمین شناسی
           آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی
           پست الکترونیک
alotfabadi@ymail.com


صفحه شخصی آقای موسی الرضا لطف آبادی

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved