کارکنان | مدیریت

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

سمتحسابدار
نام و نام خانوادگيرضا پورصدرا
رشته تحصيليحسابداری
آخرين مدرک تحصيليکارشناسی
پست الکترونيکporsadra2016@gmail.com

صفحه شخصی رضا پورصدرا

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved