کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

652fdb31-7a11-4bb8-9b21-27a7e6a96ee8.jpgنشست پایش1395/06/1710:38مسئول دفتر و روابط عمومی
51037f9e-1f7e-40a0-af7e-fc8cc788d1ff.jpgطرح قدس در سما1395/06/1710:37مسئول دفتر و روابط عمومی
2fac23a3-561c-4c67-accc-aae0a5879a4b.jpgقضاوت های یکسان 1395/06/1710:36مسئول دفتر و روابط عمومی
bb8a4c2c-a114-4eda-89c6-3ae25c651517.jpgاتاق فکر1395/06/1710:34مسئول دفتر و روابط عمومی
86822741-f40a-4d94-a4e7-15086185e8f8.jpgبرگزاری نشست هم اندیشی دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی1395/06/0809:20مسئول دفتر و روابط عمومی
cf81706f-17af-4ef6-a6d4-16b8d51a2bed.jpgپیام دکتر میرزاده به اجلاس معاونین سما در چالوس1395/06/0809:03مسئول دفتر و روابط عمومی
ed073a3f-5c47-4eab-a929-1d2326b4f613.jpgگردهمایی معاونین سما در چالوس1395/06/0808:34مسئول دفتر و روابط عمومی
cb6177cf-9446-4eb0-9893-cd62f343dddb.jpgامروز روز سماست1395/06/0808:30مسئول دفتر و روابط عمومی
d12db14b-8848-4b26-ba35-14b178e4e25c.jpgگزارش تصویری از گردهمایی سراسری معاونین سمادر چالوس1395/06/0808:29مسئول دفتر و روابط عمومی
4cc42331-3d0e-4ea1-b898-f2065200b45d.jpgرهنمود های ریاست سازمان در گردهمایی سراسری1395/06/0808:27مسئول دفتر و روابط عمومی
e532beb0-635e-454b-b96b-026fdf3c80ef.jpg ورزش و مسئوولین1395/06/0808:25مسئول دفتر و روابط عمومی
94a6ab56-fead-4a79-b90f-f3b28a502b39.JPGگردهمایی سراسرس معاونین سما در چالوس1395/06/0808:22مسئول دفتر و روابط عمومی
f650405e-4e99-41cc-ac2e-0da5358ac0fd.jpgتحقیق و پژوهش در صدر برنامه ها1395/06/0808:14مسئول دفتر و روابط عمومی
1298c2a5-6d38-4273-8234-bab2d5840ada.jpgمسابقه ملی دانشجویی روز بتن1395/05/2517:33مسئول دفتر و روابط عمومی
08446988-e8b0-4f80-83ac-900fba8436e1.jpgتبریک روز خبرنگار1395/05/1811:04مسئول دفتر و روابط عمومی
93ff9689-0cc1-4128-a1f7-201ae8f78f39.jpgرسدگی به مطالبات1395/05/1810:51مسئول دفتر و روابط عمومی
f25c0fe6-30df-411a-ba8d-591a7e7b7e1d.jpgعرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم فسنقری1395/05/1810:26مسئول دفتر و روابط عمومی
73c25332-c864-4c4f-a6d1-fdb59288c934.jpgکنگره بین المللی جندی شاپور1395/04/3016:28مسئول دفتر و روابط عمومی
f375319b-2927-4e87-94a5-5522758c6d0b.jpgفصل نامه سلامت و تندرستی سما1395/04/2916:25مسئول دفتر و روابط عمومی
5dedce9d-51c8-46ba-bce2-274d8f93ae3c.jpgنهمین دوره جشنواره قرآنی سما1395/04/2616:47مسئول دفتر و روابط عمومی

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved