کارکنان | مدیریت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

ff6c0a5b-9a8b-449b-b35c-1f82529d42ea.jpgعدم تفسیر قانون1396/05/0314:31مسئول دفتر و روابط عمومی
bc43e28a-54d7-4ccd-90c2-33750f2993de.jpgمجله دانشگاه1396/05/0314:24مسئول دفتر و روابط عمومی
026abe3b-0702-4837-8600-146c3292d38a.jpgعدم استعفا1396/05/0314:05مسئول دفتر و روابط عمومی
92b01ca1-111f-478d-a7af-8334f33526e6.jpgحکم انتصاب1396/05/0314:00مسئول دفتر و روابط عمومی
de01c2e6-72c8-4a01-bdab-de6fec3b1edb.jpgهدف اصلی دانشگاه چابک سازی است1396/05/0313:58مسئول دفتر و روابط عمومی
7243b575-f366-47a3-836e-d223c32aa968.JPGقدردانی دکتر زرهانی از سما استان خراسان رضوی1396/05/0313:29مسئول دفتر و روابط عمومی
35a7c17a-ff37-4534-9fd1-4f38b9786e03.jpgارزیابی عملکرد واحدها1396/05/0313:20مسئول دفتر و روابط عمومی
e81e3764-d770-4d7d-9d57-d77d5f1cc505.JPGبازدید دکتر زرهانی از روزنامه فرهیختگان1396/05/0214:39مسئول دفتر و روابط عمومی
9846eeec-3a38-4c92-b9ee-5d6f787ed7a9.jpgتربیت تکنیسین در اولویت است 1396/05/0214:21مسئول دفتر و روابط عمومی
fd9b8cf3-f5c3-4223-be60-87e03266992d.jpgجذب دانشجویان خارجی1396/05/0214:18مسئول دفتر و روابط عمومی
bb28ce4a-fbe7-4ea7-b39e-f0dadbf2e162.jpgانتصاب رییس دفتر 1396/05/0214:14مسئول دفتر و روابط عمومی
44be6278-79f7-42ca-a26a-7b4066493612.jpgدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد 1396/05/0214:10مسئول دفتر و روابط عمومی
4f94f771-a59b-49ad-8fa9-4e208dcb7ac5.pngتوجه دانشگاه به رویکرد شورا1396/05/0113:57مسئول دفتر و روابط عمومی
d260c9d1-9f06-4612-b2b8-96ff922faae3.jpgانتصاب مشاور اجتماعی 1396/05/0113:53مسئول دفتر و روابط عمومی
f9d9a54f-e5c8-4d53-8395-7e1039873477.jpgحل مشکلات توسط دکتر رهبر 1396/05/0113:51مسئول دفتر و روابط عمومی
432b501f-9362-42a9-97d1-2a591ad4dd7d.jpgاجرای قانون خواسته ماست1396/05/0113:46مسئول دفتر و روابط عمومی
0cc8657c-08ef-47a7-9a3e-f4b6784a462d.jpgافزایش کیفیت در اولویت کاری1396/05/0113:39مسئول دفتر و روابط عمومی
1726376f-863c-4bd3-8586-c9017d2625f0.jpgبرنامه تلویزیونی مجله دانشگاه1396/05/0113:21مسئول دفتر و روابط عمومی
2f4246d4-fdb3-4bfa-a2e8-06947909250e.jpgمصوبات جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی1396/05/0113:20مسئول دفتر و روابط عمومی
96b47ce8-784d-4a0b-a034-5ed5de47238d.jpgاولین گام مدیریتی دکتر رهبر1396/05/0113:18مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 440

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved