کارکنان | مدیریت

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

رئیس حوزه

 

دکتر ابوالقاسم امیر احمدی


معاونت دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما

 

رئیس دانشکده


 

مهندس علی اکبر نقابی


ریاست دانشکده

 

معاونین


 

مهندس محمد رضا گرایلی


معاون آموزشی و پژوهشی

 

مدیران


 

علی قلعه نوی


مدیر امور مالی

 

علی اصغر وطن خواه


مدیر آموزش

 

حسین شکیبی نیا


مدیر امور فرهنگی

 

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved